šŸŽ‰šŸŽ Your Trusted Source For Approved Sleep CEUs šŸŽšŸŽ‰
 

MSLT Protocols Made Easy

Course Title: MSLT Made Easy - Earn 2 BRPT CSTE credits

Learning Objectives: This course gives an excellent overview of protocols and procedures  used in a sleep clinic setting, when conducting a Multiple Sleep Latency Test (MSLT), plus a brief PDF overview of  Multiple Wake Test (MWT).

 

  • When, and when not  to conduct a MSLT study
  • Standard instructions for bio-calibrations prior to each nap 
  • Protocols related to calculation and termination of each nap
  • Electrodes placements
  • Drug screening 
  • And more..

 

What you'll get:

  • Top rated course and free downloads 
  • Earn (2) BRPT approved credits 
  • HD video, Full animations color illustrations
  • Course is designed to promote fast and easy learning

 

What People Are Saying:

"This was Great! Thanks"

Leisa

"Simple and to the point!"

Ashley

"Excellent program!"

Mandisa

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.